Project Description

תיאור הפרוייקט

מיקום הפרוייקט: העיר מודיעין

תאריך עבודה: 2013-2017

שם הלקוח: סיסטמטיקס טכנולוגיות

תאור:

ניהול התשתיות בעזרת רשת (Geometric Network), מאפשר תיעוד מצאי ופילוח לפי סטטוס, גיל הצנרת אמינות המידע ורמת הדיוק. הרשת מאפשרת מציאת מגופים קרובים, חתכים טופוגרפיים וסימולציות זרימה שונות. עריכתה ועדכונה של הרשת מתבצעת תוך בקרת איכות קפדנית, לפי סטנדרטים קבועים המאפשרים בקרה על תוכניות העדות.

תאור העבודה:

  1. אפיון ופיתוח בסיס הנתונים.
  2. קליטת 252 תוכניות עדות לרשת המים באורך כולל 295 ק”מ.
  3. קליטת 260 תוכניות עדות לרשת הביוב באורך כולל 280 ק”מ.
  4. בצוע בקרת איכות קבועה על קישוריות הרשת.
  5. כתיבת מפרטים, בצוע סקרים, הכנת מפות ועוד.

מפת הפרוייקט