Project Description

מידע כללי

שם הפרוייקט: מתן מספרי בתים למערך רחובות קיים בעיר שפרעם

מיקום הפרוייקט: היישוב שפרעם

 תאריך עבודה: 2016-2018

שם הלקוח: עיריית שפרעם

תאור:

על אף גודלה הרב, לא בוצע סקר השמיית רחובות ומתן כתובות בעיריית שפרעם עד לשנת 2012. בשנה זו בוצע סקר כזה מטעם הרשות לפיתוח הנגב והגליל על ידי קבלן משנה. תוצרי הסקר הוטמעו חלקית במרחב הציבורי.
בשלהי 2015 יצא מכרז לביצוע סקר מדידה וגביית ארנונה והצבת שילוט כתובות ברחבי העיר. הצבת השילוט היוותה למעשה את ההטמעה החשובה ביותר עבור מערך הכתובות – הצבתו בשטח לעיני התושבים. כבר בתחילת ביצוע המכרז, ניתן היה למצוא פגמים רבים בסקר הכתובות הקודם. אי-לכך החליטה העירייה לתת את משימת מתן הכתובות לגיאו-פוינט.

סיפור הפרויקט :

גיאו-פוינט יצרה שכבת כתובות להצבה בהתבסס על גורמי המידע הרלוונטיים: תצלום אוויר עדכני, מערך הרחובות מהסקר הקודם, שכבת נכסים מהסקר הנוכחי, שכבת ייעודי קרקע וקדסטר. שכבת כתובות זו משמשת את הקבלן הזוכה להצבת השילוט ברחבי העיר.
זהו פרוייקט גדול מימדים המכיל כ-9,300 כתובות שמתוכן כ-6,900 כתובות להצבה, זאת על גבי מערך דרכים המהווים מעל 900 רחובות.

תאור העבודה:

  1. בניית בסיס נתונים ייעודי עבור הפרוייקט המכיל את היחסים המיוחדים בין היישויות השונות: נכסים, רחובות, דרכים וכתובות. מפאת גודלו הרב של הפרוייקט, מהווה הבנייה נכונה זו של בסיס הנתונים מכפיל כוח המקל על ביצוע בדיקות איכות והצגת המידע.
  2. יצירת כתובות עבור כל רחוב בנפרד. זו התבצעה בצורה מבוקרת עם התייחסות מעמיקה לכלל שכבות המידע הרלוונטיות.
  3. בקרת איכות כוללת לפני הגשת שלב/ים. בבדיקה זו התבצעו בדיקות אוטמטיות וידניות.
  4. הפקת קבצי מפות להצבת שילוט כתובות בכל רחבי העיר. הקבצים וכמויות השלטים הועברו לקבלן האמון על ההצבה.