Project Description

תיאור הפרוייקט

מיקום הפרוייקט: הפרויקט מאזור רמלה ועד אליקים.

תאריך עבודה: 2014-2016

שם הלקוח: Sicim

תאור:

מערכת ההולכה הארצית של נתיבי הגז הטבעי לישראל הינה עורק הזרימה הראשי של הגז הטבעי במדינה.  נקודות המוצא של המערכת הן בתחנות קבלת הגז מן הספקים. מהתחנות זורם גז טבעי דרך צינורות רחבי קוטר בלחץ גבוה עד למתקנים להפחתת לחץ הזרימה ומשם הוא מוזרם ללקוחות בפריסה ארצית. אורך כלל הפרויקט מאזור רמלה ועד אליקים: 90 ק”מ, קוטר הקו: “36.

תאור העבודה:

  1. מדידות לצורך סימון מצב קיים.
  2. מדידות לצורך בקרת איכות שוטפת.
  3. מדידות בנקודות קבועות לאיתור דפורמציות.

מפת הפרוייקט