Project Description

מידע כללי

שם הפרויקט: ניהול ופיקוח סקר נכסים משולב גבייה

מיקום הפרויקט: שפרעם

תאריך עבודה: 2015-2018

שם הלקוח: עיריית שפרעם

תיאור:

בשנת 2015 פרסמה עיריית שפרעם מכרז לביצוע סקר נכסים (מדידות ארנונה) וגבייה בתחומה. על פיקוח המכרז מונתה חברת גיאו-פוינט. אחריות זו פוצלה כך שבעוד מחלקת ה-GIS בגיאו-פוינט מפקחת על מדידות סקר הנכסים, רו”ח מנוסה מפקח על הגבייה. שיתוף פעולה זה הניב פיקוח הדוק, מקצועי ומונגש עבור מקבלי ההחלטות בעירייה ובחברה המבצעת.

סיפור הפרויקט :

פיקוח על היבטי מדידת הנכסים לפי שלבי עבודה. היבטים אילו רבים וכוללים: שלמות המדידות; עמידה בלוחות זמנים; שלמות המידע; בקרת איכות מדידות; בקרה על צורת ההגשה.

תיאור העבודה:

  1. הצבת יעדי גבייה חודשיים והכנת תכניות עבודה מפורטות לעמידה ביעדים אלו.
  2. הגשת מסמך ביקורת תקופתי (לפי מועד סיום שלב העבודה המרחבי).
  3. הצגת הביקורת בישיבות תקופתיות בעירייה.